fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Persberichten

Wenst u ook onze persberichten te ontvangen? Bezorg dan uw naam en de naam van het medium, evenals uw e-mail en telefoonnummer aan onze persverantwoordelijke Alice Gerbaux via info[at]pefc.be.

 

PEFC Belgium roept op tot medewerking aan de herziening van zijn normen voor duurzaam bosbeheer

Jun 07 2019


Sinds de PEFC-certificatie in 2002 in België werd ingevoerd, werden al 300.000 hectare bossen PEFC-gecertificeerd, wat neerkomt op 54% van de Waalse bossen. Om het PEFC-label te behalen, moeten de eigenaars van overheids- en privébossen in het Waalse Gewest beantwoorden aan een reeks criteria voor duurzaam beheer van hun bos, die zijn opgesteld in de “Waalse normen voor PEFC-boscertificatie” overeenkomstig het internationale PEFC-referentiestelsel.

Met het oog op continue verbetering voorziet het PEFC-systeem in een vijfjaarlijkse herziening van deze normen. Voor de 3e maal vat PEFC Belgium dus de herziening aan van de Waalse normen voor PEFC-boscertificatie. Deze herziening overloopt enerzijds alle eisen in het licht van de ervaring van de afgelopen jaren en omvat anderzijds de nieuwe eisen voor duurzaam bosbeheer (de zogeheten metanormen ) die tijdens de meest recente algemene vergadering van PEFC International in november 2018 werden goedgekeurd.

Deze vijfjaarlijkse herziening gebeurt door een Regionaal Forum. Dit overlegorgaan verenigt de verschillende partijen die betrokken zijn bij het duurzame bosbeheer binnen het Waalse Gewest: boseigenaars, industriëlen, wetenschappers, milieuverenigingen, vakbonden en de gebruikers van het bos. Het Forum heeft als doel uiting te kunnen geven aan de verschillende gevoeligheden, mogelijke verbeteringen en problemen in verband met duurzaam bosbeheer, en elke beslissing moet op basis van consensus genomen worden.

Deze inbreng van de verschillende betrokken partijen en het feit dat rekening wordt gehouden met de lokale eigenheid, gekoppeld aan zijn internationale uitstraling, zorgen ervoor dat PEFC een uniek karakter heeft.

Een informatiezitting over de deelname aan het Forum voor herziening van de normen voor PEFC-bosbeheer, en over het concrete verloop ervan vindt plaats op vrijdag 21/06 om 14u30 in de Espace Senghor te Gembloux. Deze zitting staat open voor alle geïnteresseerden.

Alle praktische inlichtingen over de informatiezitting vindt u op onze website (in frans).

 

Waarom een vijfjaarlijkse herziening?

De beheersnormen worden periodiek herzien om

 1. Te leren uit de opgedane ervaring, zoals de auditverslagen, en uit de evolutie van het bos en de indicatoren voor duurzaam beheer.
 2. Rekening te houden met de veranderende context.
 3. Te komen tot een continue verbetering van het regionale bosbeheer.


Hoe zal het Forum samengesteld zijn?

De herziening van de normen gebeurt binnen een ‘Forum’ met daarin de partijen die een rol spelen in het duurzame bosbeheer. Alle relevante spelers worden voor dit forum uitgenodigd, dat zijn de verschillende structuren die een duidelijke band hebben met het bos en de Waalse bos-houtketen, die PEFC erkennen en willen meewerken aan de uitbouw van de PEFC-certificatie.

Het Forum zal moeten zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende belangengroepen, opgedeeld in verschillende kamers, zoals de statuten van PEFC Belgium voorschrijven:

 • Boseigenaars en -beheerders
 • Houtindustrie en -handel
 • Vertegenwoordigers van de consumenten, gebruikers van groene zones (jagers, wandelaars...)
 • Representatieve werknemersorganisaties (vakbonden)
 • Niet-gouvernementele (milieu-)organisaties
 • Wetenschap en techniek

Organisaties die een sector vertegenwoordigen, krijgen voorrang.

De Raad van bestuur van PEFC zal de verschillende kandidaturen valideren volgens de eisen 6.2 en 6.4 van norm 1001-2017 van PEFC International.


En nadien?

Nadat het Waalse Forum de normen heeft goedgekeurd, volgt gedurende 2 maanden een openbare raadpleging, waarna de normen definitief worden goedgekeurd.

De ‘beheersnormen’ en de nieuwe versie van het Belgische boscertificatiestelsel worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan PEFC International. Die laatste procedure duurt gemiddeld 10 maanden.

 

Te onthouden data: 

 • 21/06/2019: De informatiebijeenkomst over de deelname aan het Forum voor herziening van de normen voor PEFC-bosbeheer vindt plaats op vrijdag 21/06 om 14u30 in de Espace Senghor te Gembloux en staat open voor alle geïnteresseerden.
 • 01/09/2019: De oproep tot deelname aan het Forum dat de herziening zal leiden, loopt tot 1 september 2019. Uw kandidatuur moet tegen diezelfde datum officieel worden ingediend bij Samuel Oldenhove, Algemeen secretaris van PEFC Belgium.
 • 14/10/2019: De eerste werkvergadering van het Forum wordt gehouden op 14 oktober 2019.

Voor meer informatie over het verloop van het proces van herziening van de normen voor duurzaam bosbeheer kunt u terecht op onze website of contact opnemen met Samuel Oldenhove s.oldenhove@pefc.be.

 

More information:

  Persbericht 07.06.2019