fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Opschorting van attest van deelname aan groepscertificatie voor een deel van de openbare bossen in Wallonië

May 26 2020

panneau forêt ok 2

 Wat u moet weten

Op 30 april van dit jaar werd het attest van deelname aan het PEFC-certificaat van het Département Nature et Forêts (DNF)* opgeschort voor een deel van de Waalse openbare bossen.

Waar gaat het over? Een meningsverschil over een ongelijkvormigheid in het kader van de PEFC-certificatie binnen de entiteit DNF (houder van de certificatie voor de openbare bossen) tussen de accreditatie-instelling Cofrac* en de certificatie-instelling Ecocert*. Dat meningsverschil ging over de termijn voor het rechtzetten van een grote ongelijkvormigheid die betrekking heeft op het ontbreken van ruimtelijke plannen voor een deel van de openbare bossen. Deze ongelijkvormigheid betrof punt 1 en punt 3 van het handvest, namelijk:

  1. Regelgeving
    - de wetten, decreten en verordeningen die op mijn bos van toepassing zijn, naleven.
  2. Eenvoudig beheersdocument / ruimtelijk plan
    - (specifiek voor openbare bossen) een ruimtelijk plan (laten) opstellen dat regelmatig wordt herzien  en  minimaal  een  beschrijving  van  de  oorspronkelijke  staat  van  mijn  boseigendom bevat, rekening houdend met de verschillende functies van het bos, de identificatie van de gebieden die prioritair bestemd zijn voor de bescherming van water en bodem en het behoud  van  kenmerkende  of  zeldzame  soorten,  de  bepaling  en  rangschikking  van  de doelstellingen, en de planning van de beheersdaden in ruimte en tijd. Het aanlegplan moet toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.

Dit ruimtelijke plan (cf. punt 3 van het handvest) ontbrak/was niet up-to-date voor een deel van de Waalse openbare bossen, en beantwoordde bovendien niet aan het Boswetboek dat diezelfde ruimtelijke plannen vraagt.

Het DNF reikte een oplossing aan om zijn certificaat te behouden. Het moest daarvoor een remediëringsplan voorleggen voor de openbare bossen zonder ruimtelijk plan. 
Het rechtstreekse gevolg is dat voor een groot deel van de openbare bossen de attesten van deelname aan het certificaat van het DNF op 30/04/2020 opgeschort werden.

forêt et certification chiffres NL 2

 Wat betekent dat?

Concreet mogen de gemeenten die eigenaar zijn van de desbetreffende bossen, niet langer het PEFC-label gebruiken voor hout uit hun bossen dat ze te koop zouden aanbieden vanaf 1 mei 2020 en dit tot de opstelling van de ruimtelijke plannen.

tableau quest ce que ça implique NL 2

Situatie allicht rechtgezet tegen 2021

Het Waalse Parlement en de Waalse regering hebben meteen actie ondernomen, enerzijds op wetgevend vlak, anderzijds door middelen vrij te maken die ervoor moeten zorgen dat deze openbare bossen snel hun attest van deelname aan de PEFC-certificatie kunnen terugkrijgen.

Het is de bedoeling om nog voor de najaarsverkoop een heel groot aantal ruimtelijke plannen op te stellen. Tegen de lente van 2021 moet de verkoop naar verwachting weer normaal verlopen.

PEFC Belgium vindt het natuurlijk jammer dat een eigenaar niet langer gebruik kan maken van zijn PEFC-certificatie, maar benadrukt dat controles en eventuele schorsingen deel uitmaken van het certificatieproces en het bewijs leveren van de efficiëntie en geloofwaardigheid ervan ten aanzien van de verschillende stakeholders, waaronder die aan de afnemerszijde van de Chain of Custody (consumenten en bedrijven die gecertificeerd hout of papier gebruiken).

De lijst van de gemeenten waarvoor de opschorting geldt, vindt u hier

De lijst van de gecertificeerde bossen is up-to-date op onze webpagina.

Een vraag hierover? Neem contact met ons op


*Om u wegwijs te maken

Normgevende instelling

PEFC Belgium

Stelt de normen op met inachtneming van de eisen van PEFC International. Promoot het PEFC-label. Het certificatie- en accreditatieproces gebeurt door derde partijen om de scheiding tussen normalisatie en uitvoering te waarborgen.

Accreditatie-instelling

Belac (België)
Cofrac (Frankrijk)

Accrediteert de certificatie-instellingen op basis van de resultaten van accreditatie-audits. De accreditatie-auditor voert de audit uit en beveelt al dan niet de accreditatie aan die wordt toegekend door het bureau van de accreditatie-instelling. De accreditatie-auditors worden gekwalificeerd door hun instelling en staan op internationaal niveau onder toezicht van het International Accreditation Forum (IAF).

Certificatie-instelling

Ecocert

Certificeert de kandidaat-certificatie-instellingen. Op basis van de resultaten van certificatie-audits voert de auditor de audit uit en beveelt al dan niet de certificatie aan die door een andere persoon wordt toegekend. De auditor wordt gekwalificeerd door de certificatie-instelling.

Gecertificeerde instelling

Regionale entiteit (DNF - openbare bossen en KBBM - private bossen)

Wordt gecertificeerd door de certificatie-instelling voor het beheer van de groep eigenaars waarvoor ze zorgt dat zij de eisen van PEFC naleven (met inbegrip van de uitreiking van een attest van deelname aan de gecertificeerde groep).

More information:

  Status van attest van deelname aan groepscertificatie openbare bossen (25 mei 2020)