fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

De PEFC-normen, wie stelt ze op?

May 19 2020

Ondernemingen moeten aan bepaalde eisen voldoen om de certificatie van de PEFC Chain of Custody te krijgen, de betrokken partijen moeten specifieke maatregelen treffen als ze hun nationale boscertificatiesysteem ontwikkelen... Voor de werking van onze organisatie zijn onze normen van vitaal belang. Maar wie is verantwoordelijk voor de opstelling ervan?

Standards development 20th anniversary

Het antwoord op deze vraag zou u wel eens kunnen verrassen. Niet PEFC stelt de normen op, maar werkgroepen van meerdere partijen. Zij werken een consensus uit en steunen daarbij op de inbreng van actieve en geëngageerde personen uit verschillende belangengroepen. Dat is de kern van de werking van PEFC.

Maar waarom doen wij dat zo? Wij moeten erop toezien dat bij de opstelling van een norm verschillende kennisbronnen, belangen, ervaringen en verwachtingen verenigd zijn. Als de opstellers van de norm allemaal hetzelfde standpunt hebben, kan deze niet beantwoorden aan de verschillende behoeften van talrijke stakeholders op wie de norm een impact heeft.

Alle suggesties en ideeën moeten in vraag worden gesteld en besproken. Wat goed werkt voor een bepaald belang, kan onwerkbaar of onaangenaam zijn voor een ander. Door een diverse groep van mensen bijeen te brengen, die samen tot een consensus moeten komen, kunnen wij ervoor zorgen dat onze normen beantwoorden aan de vele verwachtingen die eraan worden gesteld.

Vorming van de werkgroepen

Het spreekt voor zich dat de manier waarop een werkgroep wordt samengesteld, belangrijk is. Om te beginnen, mag iedereen een vertegenwoordiger in een werkgroep aanduiden. Zo beschikken wij over een ruime waaier van kandidaten voor de groep. Op basis van onze eisen voor de samenstelling van een werkgroep, selecteert de raad van bestuur van PEFC vervolgens de leden uit de ontvangen kandidaturen.

Om ervoor te zorgen dat geen enkel bijzonder belang de overhand krijgt, hebben alle werkgroepen een evenwichtige verdeling van de betrokken partijen, alsook een geografische vertegenwoordiging. De categorieën van stakeholders binnen de werkgroepen komen uit de grote groepen die zijn vastgelegd in Agenda 21 van de Verenigde Naties (ondernemingen en industrie, ngo’s, wetenschappelijke en technologische gemeenschap, landbouwers en kleine boseigenaars, werknemers en vakbonden, lokale overheden, autochtone bevolkingsgroepen, vrouwen, kinderen en jongeren).

Als we verder gaan, verfijnen wij de gewenste samenstelling van een werkgroep en eisen wij ten minste de deelneming van de volgende categorieën van stakeholders:

  • Gecertificeerde gebruikers van het PEFC-systeem (bijvoorbeeld boseigenaars en -beheerders, bosbouwindustrie)
  • De niet-gecertificeerde gebruikers van het PEFC-systeem (bijvoorbeeld de certificatie-instellingen)
  • De klanten en de consumenten (bijvoorbeeld de organisaties van detailhandelaars, de consumentenorganisaties)
  • Het maatschappelijke middenveld (bijvoorbeeld de wetenschappelijke, ecologische, sociale en andere belangengroepen)
  • De leden van het nationale bestuursorgaan?? van PEFC

Zo hebben wij de zekerheid dat de belangengroep rond de tafel altijd evenwichtig is samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkste stakeholders op wie de norm in kwestie een impact heeft.

Wat is de rol van PEFC?

Onze rol bij het internationale kantoor van PEFC in Genève is het coördineren van de activiteiten van deze werkgroepen, door hen organisatorische en administratieve ondersteuning te verlenen. De rol van de raad van bestuur van PEFC en van de algemene vergadering van PEFC beperkt zich tot de formele goedkeuring (of verwerping) van de norm.