fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

De PEFC-normen - waar het bij ons om draait

May 04 2020

Onze normen en technische documenten staan centraal in onze werkzaamheden binnen PEFC.
Maar wat is een PEFC-norm? Hoe zorgen wij ervoor dat ze vernieuwend, relevant en efficiënt blijven? Worden overal ter wereld dezelfde normen toegepast? Dring door tot de kern van onze actie!

2020 standards anniversary

Binnen PEFC zijn wij ervan overtuigd dat er op het gebied van boscertificatie meer dan één oplossing bestaat. Daarom werken wij via nationale boscertificatiesystemen. Zo kunnen de landen hun eisen inzake duurzaam bosbeheer aanpassen aan hun specifieke bosecosystemen, aan hun juridische kader en hun eigen socioculturele context.

Hoewel deze nationale systemen op lokaal niveau worden uitgewerkt, moeten ze worden onderworpen aan een strenge beoordeling door een derde, om te garanderen dat ze aansluiten bij de internationale eisen.

De PEFC-normen

Wij maken een onderscheid tussen twee types van internationale normen:

  • De internationale referentienormen worden door onze nationale leden gebruikt om hun nationale normen op te stellen. De referentienormen bepalen de eisen waaraan de nationale normen moeten beantwoorden om de goedkeuring van PEFC te krijgen. Onze norm voor duurzaam bosbeheer is een referentienorm.
  • De internationale normen worden rechtstreeks op het terrein toegepast. Het gaat onder meer om onze normen inzake de Chain of Custody en de handelsmerken, die worden gebruikt door duizenden ondernemingen, certificatie- en accreditatie-instellingen in de hele wereld.

Het beste nog beter maken - de evolutie van onze normen doorheen de tijd

Om onze normen de hoogste geloofwaardigheid mee te geven, heeft PEFC de internationaal erkende processen altijd ter harte genomen. Toen wij onze normen opstelden, hebben wij de eisen aangepast die een jaar voordien werden goedgekeurd door de ministeriële conferentie over de bescherming van de bossen in Europa. Bij de opstelling ervan waren duizenden stakeholders betrokken.

Op basis daarvan werden de normen binnen PEFC ontwikkeld op nationaal en internationaal niveau. Dat gebeurde in het kader van het meerpartijen-standaardiseringsprocessen, waarin PEFC een verenigende en faciliterende rol speelde.

Van bij het begin waren onze normen gericht op het recentste wetenschappelijke onderzoek en de best practices. Om ze up-to-date te houden, is evenwel een regelmatige herziening nodig.

In 2001 hebben wij de zeven fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opgenomen in onze richtlijnen voor de opstelling van normen. Deze omvatten eerlijke lonen, naleving van eigendomsrechten en grondrechten, de rechten van de mens van de autochtone bevolkingsgroepen en de lokale gemeenschappen, en het verbod op de gevaarlijkste chemische producten.

In 2010 werden wij het eerste wereldwijde boscertificatiesysteem dat voor de erkenning van de Chain of Custody rekening hield met de sociale eisen. De jaren nadien hebben wij richtlijnen uitgewerkt om controversiële bronnen te vermijden, hebben wij gerecycleerde materialen toegevoegd aan de nieuwe eisen van de norm en hebben wij onze Chain of Custody-standaard afgestemd op de houtverordening van de Europese Unie (EUTR).

PEFC heeft altijd oog gehad voor vernieuwing: naast de opklimmende aanpak, bedachten wij het concept van groepscertificatie en waren wij het eerste boscertificatiesysteem dat inzag dat het nodig was om bomen buiten het bos te erkennen.

 

De laatste reeks herzieningen

  • Chain of Custody, labels en eisen van toepassing op de Certificatie-instellingen (Chain of Custody)

De versies 2020 van deze drie normen werden in februari 2020 door onze algemene vergadering goedgekeurd. De aan de Chain of Custody-standaard aangebrachte veranderingen maken de PEFC-certificatie nog efficiënter op het gebied van hulpbronnen en nog milieuvriendelijker. Wij hebben ons PEFC Due Diligence System uitgebreid, door de lat hoger te leggen voor de kleine hoeveelheid niet-gecertificeerd materiaal dat kan worden gemengd met gecertificeerde materialen. De herziening van de norm over de labels versterkt het coherente gebruik van onze PEFC-labels, en verschaft daarbij een beter inzicht in de betekenis van het PEFC-logo. De herziene eisen voor de certificatie-instellingen stellen dat de auditors specifieke ervaring moeten hebben met de audits van de PEFC-Chain of Custody.

  • Duurzaam bosbeheer en gegroepeerde certificatie van bosbeheer

De in 2018 in voege getreden herziene norm voor duurzaam bosbeheer maakte de PEFC-certificatie toegankelijk voor miljoenen landbouwers en kleine eigenaars, door het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot bomen buiten het bos. De norm voor gegroepeerde bosbeheercertificatie omvat verbeterde eisen op het gebied van interne audits, zodat nog meer kleine boseigenaars hun rijkdommen gezamenlijk kunnen inbrengen en samen de PEFC-certificatie kunnen aanvragen.

  • Goedkeuring van de nationale systemen en normgevende instanties

De belangrijkste wijziging in deze herziene documenten is dat de PEFC-goedkeuring van een nationaal systeem geen vervaldatum meer heeft. Ze is veeleer verbonden aan het nationale periodieke onderzoek, dat moet worden opgestart binnen vijf jaar na de datum van goedkeuring van de nationale norm. De periodieke onderzoeken zijn bedoeld om te waarborgen dat de nationale systemen constant worden bijgewerkt om te beantwoorden aan de nationale en internationale verwachtingen.