fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Weet u hoe PEFC bestuurd wordt?

Aug 27 2019


Ons bestuur is ‘bottom up’, oftewel niet-hiërarchisch. Anders gezegd, het zijn onze leden die de belangrijke beslissingen nemen via een uitgebalanceerd stemsysteem. Op deze manier kunnen wij een beroep doen op de lokale expertise van onze nationale leden, aangevuld met de ervaringen van internationaal actieve organisaties.

Deze unieke structuur zorgt ervoor dat beslissingen op ethische en verantwoorde wijze worden genomen. Alle stakeholders op nationaal en internationaal vlak bundelen hun ervaring en kennis. Daarbij horen ook individuele terreinwerkers, die via onze nationale leden vertegenwoordigd zijn.  

Ons vastberaden streven naar participatie, democratie en rechtvaardigheid is een cruciaal element dat centraal staat in het bestuur van onze organisatie. Wij hebben drie beslissingsorganen: de Algemene vergadering, de PEFC International Board en de Secretaris-generaal.


Algemene vergadering van PEFC

De Algemene vergadering is ons hoogste gezags- en beslissingsorgaan. Ze bestaat uit alle PEFC-leden, onder wie zowel de nationale als internationale stakeholderleden met stemrechten, en uit buitengewone leden als waarnemers. 

PEFC General Assembly 2018 Geneva

De Algemene vergadering stemt over de belangrijke beslissingen van onze organisatie, zoals nieuwe leden, statuten en budgetten. Zij is ook verantwoordelijk voor de bekrachtiging van nationale boscertificatiesystemen (nadat die met succes de beoordelingsprocedure hebben doorlopen) en voor de formele goedkeuring van internationale normen.

Alle nationale leden hebben een tot zeven stemmen, afhankelijk van de contributie die zij betalen, terwijl de internationale stakeholderleden elk één stem hebben.

Elk PEFC-lid heeft een vertegenwoordiger, die het recht heeft om punten op de agenda van de Algemene vergadering of de PEFC International Board te zetten. De Algemene vergadering komt één keer per jaar samen, gewoonlijk in november tijdens de PEFC Forest Certification Week. De volgende PEFC Week vindt plaats in Würzburg (Duitsland), van 11 tot 15 november 2019.


De PEFC International Board

PEFC International Board November 2018Onze Board ondersteunt de werkzaamheden van de Algemene vergadering en de organisatie in haar geheel, en is verantwoordelijk voor alle leden. 

De leden van de Board worden voor 3 jaar verkozen, en één derde van hen kan jaarlijks herverkozen worden. 

De samenstelling van de Board moet zo veel mogelijk een weerspiegeling zijn van de belangrijkste betrokken partijen die PEFC steunen, van de geografische spreiding van de leden en een gepast genderevenwicht.


Het Nominations Committee

Bill Street member of the Nominatinos Committee PEFCHet Nominations Committee moet een lijst van kandidaten voorstellen om de vrije plaatsen binnen de PEFC International Board in te nemen.

Elk jaar nodigen wij de PEFC-leden uit om kandidaten voor de Board aan te duiden. Het Nominations Committee begeleidt onze leden, door hen advies te geven over de kwalificaties en ervaring die het zoekt bij de kandidaten.

Zodra de leden hun kandidaten hebben voorgedragen, moet het Nominations Committee deze kandidaturen doorlichten en een lijst van kandidaten voorstellen om de vrije plaatsen binnen de Board in te vullen. Het gaat hier om de Voorzitter, de Vicevoorzitters en de Board-leden. Deze lijst wordt voorgelegd aan de Algemene vergadering van PEFC, die erover stemt.


PEF-bestuur en ontwikkeling van normen: toelichting van taken en verantwoordelijkheden

De Algemene vergadering moet belangrijke beslissingen nemen, maar de eigenlijke inhoud van onze technische documenten valt daarbuiten.

“Bij PEFC worden normen ontwikkeld door bijzondere werkgroepen,” aldus Dr Michael Berger, Deputy Secretary General en Head of Technical Unit bij PEFC International. “Deze werkgroepen, die alle relevante en geïnteresseerde stakeholdergroepen omvatten, spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze normen en moeten tot een consensus komen over een definitieve ontwerpnorm.”

De rol van de Algemene vergadering en de Raad van bestuur van PEFC beperkt zich tot de formele goedkeuring van de definitieve ontwerpnormen.

“Deze formele goedkeuring is nodig, zodat de definitieve ontwerpnormen in de praktijk PEFC-normen kunnen worden. Zonder deze goedkeuring via de bestuursorganen van PEFC zouden het de normen van eender wie kunnen zijn,” benadrukt Dr Berger. “De Algemene vergadering en de Raad van bestuur keuren de normen goed – of kunnen beslissen om dat niet te doen – maar hebben geen inspraak in de inhoud. Geen van die organen kan er ook maar één woord aan veranderen.”


Onpartijdigheid staat voorop

Dat onze bestuursorganen vrijwel niets te zeggen hebben over de inhoud van onze normen, is een bewuste keuze, legt Dr Berger uit. “Wij wilden de zekerheid dat onze normen de vrucht zijn van de best beschikbare kennis, de beste praktijken op het terrein en de meest recente wetenschappelijke informatie. We moesten er dus voor zorgen dat al wie bij de uitwerking van de normen betrokken is, zijn mening kan geven, en dat er geen gevestigde belangen of verborgen agenda zijn. Om dat doel te bereiken, staat de uitwerking van onze normen los van ons bestuur, met verregaande onpartijdigheid tot gevolg.”