fbpx

Size 1 PEFC 20 Years logo ENG Colour on transparent bg 150dpi RGB

 

Een sprong voorwaarts voor duurzaam bosbeheer en kleine boseigenaars

Dec 06 2018

 
Op 14 november 2018 heeft de Algemene Vergadering van PEFC International in Genève gestemd voor de herziening van de PEFC normen voor duurzaam bosbeheer en de groepscertificatie voor kleine boseigenaars. Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat beide normen zijn goedgekeurd.

De goedkeuring door de Algemene Vergadering van PEFC was de laatste stap in de ontwikkeling en herziening van onze normen. De herziening van deze twee referentienormen ging van start in 2016 en heel wat deskundigen en honderden stakeholders hebben hun bijdrage geleverd om te komen tot dit resultaat. Er blijft evenwel nog werk aan de winkel. Het tenuitvoerleggingsproces moet nu immers worden opgestart.

sfm vote 2018

Wat is er concreet veranderd?

PEFC norm voor duurzaam bosbeheer:

De PEFC norm inzake duurzaam bosbeheer staat centraal in onze werkzaamheden. Het vormt de basis van de eisen waaraan boseigenaars en -beheerders op lokaal niveau moeten voldoen om de PEFC-certificatie te krijgen.

Met het nieuwe referentiesysteem gaat de impact van de PEFC-certificatie verder dan de bossen en draagt het nog meer bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties.

Wij hebben de sociale eisen uitgebreid met het minimumloon voor bosarbeiders, gelijke kansen inzake werkgelegenheid en niet-discriminatie, alsook de bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Ook werden bepalingen aangepast om de belangen van autochtone bevolkingsgroepen te vrijwaren.

Dankzij de integratie van bomen buiten bossen (TOF – Trees outside Forests) wordt de PEFC-certificatie toegankelijk voor de miljoenen landbouwers en kleine landeigenaars die geen bossen bezitten of beheren, maar wel bomen op landbouwgronden of bewoonde zones die momenteel niet voor certificatie in aanmerking komen.


PEFC norm voor groepscertificatie:

Dit referentiesysteem legt de algemene eisen vast voor de boscertificatiesystemen met groepscertificatie waardoor verscheidene kleine boseigenaars onder een enkel certificaat gecertificeerd kunnen zijn.

Groepscertificatie steunt op een combinatie van interne en externe audits. Aangezien kleine boseigenaars hun middelen gemeenschappelijk kunnen inbrengen en samen een certificatie kunnen aanvragen, liggen de kosten aanzienlijk lager, wat de certificatie dus beter toegankelijk maakt.

De herziene standaard verschaft een vernieuwend kader voor toezicht en interne audit in gecertificeerde groepen. Dat omvat betere eisen inzake interne audit, zoals steekproefgroepen op basis van het risico en de minimale grootte van de steekproef, evenals de versterking van het beheersysteem van de groep zelf.

Dit kader zorgt voor bijkomende garanties dat alle leden van de groep aan de PEFC-eisen voldoen, waarbij kleine boseigenaars kunnen rekenen op een betaalbare certificatie.


Meer info

Bezoek de website over de herziene PEFC normen (EN)


Contact

Voor vragen over het herzieningsproces kunt u terecht bij onze contactpersoon:

Christian Kämmer
Technisch verantwoordelijke, PEFC International
technique[at]pefc.org