Privacybeleid

Privacybeleid


PEFC Belgium gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming die het Europees Parlement op 14 april 2016 heeft aangenomen. Dit privacybeleid beschrijft en informeert u over de manier waarop PEFC Belgium uw gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Hou er rekening mee dat dit privacybeleid op elk moment door PEFC Belgium gewijzigd of aangevuld kan worden, in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke, reglementaire, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In een dergelijk geval zal de datum van de bijwerking duidelijk in dit pricacybeleid worden aangegeven. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruikers van onze diensten zodra ze online zijn gezet. We nodigen gebruikers dan ook uit om dit privacy- en cookie-beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.

1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking is PEFC Belgium vzw, met zetel aan de Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3, 1000 Brussel.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

PEFC Belgium verbindt zich ertoe om alleen persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die adequaat, relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Afhankelijk van de aard van uw interacties met PEFC Belgium kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen, ook omvatten:

 • Voor wie zich abonneert op onze algemene nieuwsbrief: e-mailadres 
 • Voor wie zich abonneert op onze professionele nieuwsbrief: naam, voornaam, e-mailadres, naam van de onderneming/organisatie die u vertegenwoordigt 
 • Voor wie op een andere manier via een van onze online of offline communicatiekanalen met PEFC Belgium in contact komt, optreedt als vertegenwoordiger van een partij waarmee PEFC Belgium een professionele samenwerking heeft, contractueel of anderszins, voor vertegenwoordigers van PEFC-gecertificeerde bedrijven en eigenaars van PEFC-gecertificeerde bossen: naam, voornaam, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoon, titel van uw functie, taal van de communicatie, naam van de onderneming/organisatie die u vertegenwoordigt. 

3. Wanneer en hoe worden uw persoonsgegevens verzameld? 

 • Rechtstreeks verkregen gegevens 

Een groot deel van de persoonsgegevens die wij verzamelen wordt door u rechtstreeks aan ons verstrekt: 

 • onze online en offline formulieren 
 • een contract met PEFC Belgium 
 • andere interacties (bestellen van materiaal voor promotie/bewustmaking, aanvragen van informatie enz.) buiten onze website, per e-mail, per telefoon, tijdens afspraken of beurzen die we bijwonen 

Wanneer de gegevens betrekking hebben op kinderen, worden ze rechtstreeks verzameld bij de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind heeft.

 • Onrechtstreeks verkregen gegevens 
  • In het geval van bedrijven en eigenaars van PEFC-gecertificeerde bossen verwerken wij ook de gegevens die ons worden verstrekt door onze partners die verantwoordelijk zijn voor de PEFC-certificering in het kader van het contract dat tussen het bedrijf of de eigenaar en hen is gesloten, waarbij hun toestemming voor deze gegevensoverdracht wordt vastgelegd. 
  • In het kader van de in punt 4 c bedoelde verwerkingen kan het nodig zijn om persoonliljke gegevens uit bronnen van derden te gebruiken. Uiteraard worden in dit geval de voorschriften inzake gegevensbescherming nageleefd. Persoonsgegevens kunnen dan afkomstig zijn van publiek beschikbare bronnen (handelsregister, verenigingsregister, persberichten en opzoekingen op het internet enz.), verbonden ondernemingen of ondernemingen voor gegevensbeheer met de toestemming van de eigenaren van de gegevens voor de overdracht van hun gegevens voor informatiedoeleinden. 

4. Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens? 

PEFC Belgium kan uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Om u, op basis van uw toestemming (conform artikel 6.1.a. van de AVG), de door u gevraagde informatie of diensten te verstrekken via een online of papieren formulier. Elk formulier beperkt de verzamelde persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke en geeft duidelijk aan voor welk doel de gegevens worden verzameld. De verwerking van uw gegevens is uitsluitend beperkt tot de genoemde doeleinden. 

Bijvoorbeeld: 

 • u onze nieuwsbrieven sturen 
 • uw deelname aan wedstrijden verwerken 

en/of 

b. Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van en in verband met het beheer van een contract of overeenkomst die u bent aangegaan met ons of met een van onze partners die belast zijn met de PEFC-certificering (conform artikel 6.1.b. van de AVG) 

Bijvoorbeeld: 

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om PEFC Belgium in staat te stellen de administratieve en boekhoudkundige aspecten van uw certificering op te volgen, u te informeren over ons nieuws en, met uw toestemming, uw contactgegevens te publiceren in onze online databanken op pefc.be en pefc.org. 

en/of

c. Om tegemoet te komen aan ons rechtmatige belang (conform artikel 6.1.f. van de AVG), voor zover dit niet in strijd is met uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of uw fundamentele rechten en vrijheden. Ons belang komt overeen met het nastreven van ons bedrijfsdoel en kan in het bijzonder bestaan uit 

 • uw bewustzijn van duurzaam bosbeheer vergroten door u te informeren over onze verschillende diensten en nieuws 
 • u uitnodigen om deel te nemen of steun te verlenen aan een van onze acties 
 • uw mening vragen door middel van enquêtes of vragenlijsten.

5. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens, wie heeft er toegang toe en aan wie worden ze doorgegeven?

 • Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in beveiligde werkomgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek, maar alleen voor werknemers en personen die specifiek door PEFC Belgium zijn geautoriseerd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Zij verbinden zich tot de strikte vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. 
 • Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, met uitzondering van 
  • externe IT- en administratieve ondersteuningsdiensten van PEFC Belgium, met name DPHI bvba (verantwoordelijk voor de integriteit en het onderhoud van onze database) en Mailjet (verantwoordelijk voor het beheer van de abonnementen en de distributie van onze nieuwsbrieven - zie hun privacyverklaring hier). Deze dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en mogen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze contractuele bepalingen en de geldende wetgeving. 
  • de contactgegevens van de vertegenwoordigers van de PEFC-gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen die in overeenstemming met de contracten met betrekking tot hun certificering en na hun toestemming worden gepubliceerd op onze websites www.pefc.be, www.jecherchedupefc.be, www.ikzoekpefc.be en in de internationale database van PEFC-gecertificeerde bedrijven die beschikbaar is op www.pefc.org en wordt beheerd in samenwerking met PEFC International. 
 • Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commercieel gebruik. 

6. Bewaartermijn 

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze zijn verzameld, en worden vervolgens gewist, of totdat u verzoekt ze te wissen, door rechtsgeldig gebruik te maken van uw recht om persoonlijke gegevens te wissen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking van uw gegevens die tot dan toe is uitgevoerd.

7. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit? 

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebt u verschillende rechten, namelijk:

 • Recht van toegang: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze persoonsgegevens. 
 • Recht op rectificatie: als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om deze gegevens dienovereenkomstig te wijzigen. 
 • Recht op verwijdering: u kunt eisen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd. 
 • Recht op beperking van de verwerking: wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens aanvecht, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te beperken, zodat PEFC Belgium de juistheid van uw gegevens kan controleren. Uw gegevens worden dan niet verder verwerkt (maar wel bewaard). 
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt het absolute recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering met betrekking tot direct marketing. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om deze toestemming op ieder moment in te trekken. 
 • Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens: indien dit recht van toepassing is, hebt u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens aan u terug te laten sturen of, indien technisch mogelijk, door te geven aan een derde partij. 

U kunt de hierboven vermelde rechten uitoefenen door een brief te sturen naar PEFC Belgium, Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3, 1000 Brussel, of een e-mail naar het adres info@pefc.be.

Indien u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot de bescherming van uw gegevens of indien u van mening bent dat uw rechten of persoonlijke gegevens niet worden gerespecteerd, kunt u contact opnemen met PEFC Belgium via de bovenstaande contactgegevens of telefonisch: +32 2 223 44 21.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel Tel: +32 2 274 48 00 E-mail: commission@privacycommission.be

Met betrekking tot uw inschrijving op onze nieuwsbrieven kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de daarvoor bestemde link onderaan in elk van onze nieuwsbrieven.

Wettelijke bepalingen

PEFC Belgium vzw

Jaar van oprichting: 2007
Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk
Hoofdkantoor: Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3, 1000 Brussel
Rechtspersonenregister nummer: 0461993776
Ondernemingsnummer: 0461.993.776 

Btw-nummer: BE 0461.993.776

Bankrekening ING: 360-1153520-02
IBAN: BE32 3601 1535 2002
BIC: BBRUBEBB

+32 (0)2 223 44 21

info@pefc.be